ENG | PL
ENG | PL

CSRD, czyli co musisz wiedzieć o nowych wymogach raportowania zrównoważonego rozwoju

10 listopada 2022 Europarlament przyjął dyrektywę CSRD dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co to właściwie oznacza dla firm oraz kogo obejmą nowe wymogi raportowania?

5 min czytania

Kategorie:

Biznes Blog Eko-newsy

Autor:

Klementyna Sęga

Kulturoznawczyni, edukatorka i promotorka zrównoważonego rozwoju. Pisze i opowiada o odpowiedzialnych wyborach

W stosunku do obecnych wymagań dyrektywa CSRD m.in. poszerza liczbę przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania, wprowadza wymóg niezależnego audytu informacji, rozszerza zakres ujawnień i wprowadza obowiązek prezentacji danych w formie łatwej do odczytu.

Corporate Sustainability Reportive Directive, w skrócie CSRD, ma za zadanie zmienić podejście do odpowiedzialności i zwiększyć obowiązki przedsiębiorstw poprzez wymóg regularnego ujawniania informacji o ich wpływie na klimat, środowisko i społeczeństwo, w całym łańcuchu wartości. Nowa dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju ma także wzmacniać społeczną gospodarkę rynkową UE, uniemożliwiać greenwashing, wyznaczać standardy raportowania na poziomie globalnym oraz przyczyniać się do transformacji gospodarczej w zgodzie z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. Komisja Europejska rekomenduje także, by firmy ujawniały dane dotyczące faktycznej emisji dwutlenku węgla oraz jej intensywności.

CSRD ma zagwarantować większą poprawność danych w sprawozdaniach na poziomie finansowym i niefinansowym, a inwestorom i instytucjom umożliwić wgląd w porównywalne i wiarygodne informacje na temat ryzyk związanych z kryzysem klimatycznym, przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz kwestiami zrównoważonego rozwoju. Zmiany podnoszące jakość raportowania ułatwią dostęp do informacji także konsumentom, którzy mają prawo wiedzieć, jaki wpływ firmy wywierają na ludzi i środowisko, a co za tym idzie – na kogo warto „głosować” swoim portfelem.

CSRD – Nowe standardy raportowania

Punktem wyjścia do prac nad dyrektywą CSRD było przekonanie, że raportowanie niefinansowe, wymagane przez wprowadzoną w 2014 roku i dotychczas obowiązującą dyrektywę SFRD (ang. Sustainable Financing Reporting Directive), nie jest już dłużej wystarczające w kontekście realizacji ustaleń Europejskiego Zielonego Ładu, Agendy Zrównoważonego Finansowania oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W stosunku do obecnych wymagań dyrektywa CSRD m.in. poszerza liczbę przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania, wprowadza wymóg niezależnego audytu informacji, rozszerza zakres ujawnień i wprowadza obowiązek prezentacji danych w formie łatwej do odczytu. Dyrektywa uzupełniona została o ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards), których opracowanie zleciła EFRAG (ang. European Financial Reporting Advisory Group). Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju wymagają, by raport stanowił odrębną sekcję w całym sprawozdaniu z działalności – tak, by łatwiej dostrzec można było powiązania pomiędzy finansowym i niefinansowym obszarem działalności.

Dyrektywa CSRD wprowadza do sprawozdawczości także kwestię należytej staranności (ang. due diligence). Termin został zdefiniowany przez Komisję Europejską jako proces, który przedsiębiorstwa przeprowadzą w celu identyfikacji, zapobiegania, łagodzenia i korygowania rzeczywistych i potencjalnych skutków związanych z ich działalnością; a także określenia, w jaki sposób im przeciwdziałać lub minimalizować.

Zmieniają się także oczekiwania dotyczące jakości danych w raportowaniu śladu węglowego firm. Dyrektywa podkreśla, że informacje o emisji gazów cieplarnianych firm powinny być maksymalnie przejrzyste i rzetelne, więc nie mogą opierać się na tzw. benchmarkach (uśrednionych czy przykładowych wynikach). Zestawienia muszą być poparte realnymi danymi pochodzącymi z kalkulacji emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa.

Kto i kiedy, czyli 50 000 firm w UE objętych dyrektywą

Nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości będą miały zastosowanie do wszystkich spółek – nie tylko tych notowanych na giełdzie. Warunki będą musiały spełnić także firmy spoza UE, które prowadzą działalność na jej terenie, mające obroty powyżej 150 mln euro. Dyrektywą objęte zostaną także małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Obecnie, na mocy dyrektywy NFRD, do raportowania niefinansowego zobowiązanych jest 11 700 firm w Unii Europejskiej. Po wejściu w życie CSRD ta liczba zwiększy się do około 50 000 firm.

Zasady dyrektywy CSRD zaczną obowiązywać w latach 2024-2028, a dokładniej:

  • od 1 stycznia 2024 dla dużych spółek zatrudniających ponad 500 pracowników, wcześniej objętych dyrektywą SFRD, ze sprawozdaniami do 2025 roku,
  • od 1 stycznia 2025 dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 250 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony euro), które nie podlegały dotychczas obowiązkowi raportowania niefinansowego na mocy dyrektywy SFRD,
  • od 1 stycznia 2026 dla małych i średnich przedsiębiorstw (i innych), notowanych na rynku regulowanym (tzw. spółki giełdowe), ze sprawozdaniami do 2028 roku.

Dodatkowo, co już zostało wspomniane wyżej, wszystkie firmy objęte przepisami dyrektywy CSRD będą mieć obowiązek poddawania swoich zeznań atestom prowadzonym przez biegłych rewidentów lub niezależnych certyfikatorów. To istotna zmiana względem dyrektywy NFRD, która nie nakłada na przedsiębiorstwa obowiązku weryfikacji przedstawianych danych.

Od momentu wpisania dyrektywy CSRD do Dziennika Urzędowego UE (co nastąpiło 14 grudnia 2022), państwa członkowskie UE mają 18 miesięcy na jej wdrożenie do przepisów krajowych.

CSRD – Jak się przygotować?

Zakres merytoryczny wynikający z nowego standardu raportowania, który wprowadza dyrektywa CSRD, jest bardzo szeroki. Warto więc już dziś rozpocząć przygotowania do spełnienia nowych wymogów regulacyjnych i zacząć wdrażać standardy ESG (ang. Environmental, Social, Governance) w swojej firmie. Szczególnie, że za niedopełnienie obowiązku raportowania przewidziane są kary i sankcje (które znane będą dopiero po włączeniu przepisów dyrektywy do polskiego prawa).

Jeśli nie wiesz jak przygotować się do nadchodzących zmian w prawie, nie wiesz jak CSRD wpłynie na działalność Twojej organizacji i nie masz planu wdrożenia dyrektywy – napisz do nas! Przygotujemy dla Ciebie kompleksową ofertę kalkulacji, redukcji i kompensacji śladu węglowego Twojej firmy. Cały proces wprowadzania danych i ich przeliczania przeprowadzisz prosto i samodzielnie dzięki Tergoscope – kalkulatorowi śladu węglowego dla firm. Na koniec szybko wygenerujesz raport zgodny z wymaganiami dyrektywy CSRD. Z TerGo warto (i łatwo) być eko!