ENG | PL
ENG | PL

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 4. Przedmioty umowy sprzedaży
 5. Sposoby i terminy płatności za produkt
 6. Subskrypcja
 7. Reklamacja produktu
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
  zasady dostępu do tych procedur
 9. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 11. Przerwy i awarie techniczne
 12. Prawa autorskie do sklepu internetowego
 13. Postanowienia końcowe
 14. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Ten Regulamin Sklepu Internetowegozostał przygotowany przez prawników serwisu
Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.tergo.io dba o prawa konsumenta.
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.
Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia
Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje
się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów
prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść
konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je
stosować.

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
§ 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
§ 4. Przedmiot umowy sprzedaży
§ 5. Sposoby i terminy płatności za produkt
§ 6. Subskrypcja
§ 7. Sposoby i terminy wykonania umowy sprzedaży
§ 8. Reklamacja produktu
§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur
§ 10. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
§ 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§ 12. Przerwy i awarie techniczne
§ 13. Prawa autorskie do sklepu internetowego
§ 14. Postanowienia końcowe
§ 15. Wzór formularza odstąpienia od umowy (Załącznik numer 2 do ustawy o
prawach konsumenta

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących
rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o
świadczenie następującej usługi(*)

(*) Niepotrzebne skreślić.