ENG | PL
ENG | PL

Cyfrowy Paszport Produktu dla baterii w UE

Unia Europejska regularnie uzupełnia prawodawstwo tak, aby cel osiągnięcia neutralności węglowej i zamknięcia obiegu gospodarki w kolejnych dziesięcioleciach stał się rzeczywistością. Jedną z nowych, istotnych zmian jest Cyfrowy Paszport Produktu (ang. Digital Product Passport, DPP). Jest to kluczowy element europejskiej ustawy dotyczącej zrównoważonych produktów, która zmienia dyrektywę Ecodesign Directive 2009/125/WE. Niniejszy artykuł zawiera omówienie nowych wymagań prawnych dotyczących baterii w UE, skupiając się na DPP i nowych wymogach stawianych przedsiębiorcom.

5 min czytania

Autor:

Ewa Kiełsznia

Pisarka, transkreatorka, specjalistka ds. ESG, eko-entuzjastka. Walczy ze zmianami klimatycznymi pozytywnym przekazem.

Głównym elementem nowego rozporządzenia dotyczącego baterii UE jest wymóg raportowania śladu węglowego, zgodnie z artykułem 7.

Co to jest Cyfrowy Paszport Produktu?

DPP to rejestr zawierający informacje o składnikach/materiałach źródłowych produktu, zawartych w nim substancjach chemicznych, możliwościach naprawy, częściach zamiennych i odpowiednim utylizowaniu. Te dane zbierane są na każdym etapie cyklu życia produktu i służą różnym celom w projektowaniu produktu, jego produkcji, użytkowaniu i utylizacji. W grudniu 2023 roku Komisja Europejska i Parlament Europejski zawarły tymczasowe porozumienie w sprawie integracji DPP w ustawodawstwo dotyczące zrównoważonych produktów.

W jakich sektorach obowiązuje Cyfrowy Paszport Produktu?

Komisja Europejska powierzyła organizacjom standaryzacyjnym CEN, CENELEC oraz ETSI opracowanie zharmonizowanych europejskich norm dla systemu Cyfrowego Paszportu Produktu. Inicjatywa ta obejmuje Paszport dla Baterii oraz potencjalne przyszłe zastosowania w różnych sektorach, w tym w sektorze sprzętu elektrycznego, tekstyliach, meblach, stali, a także produkcji cementu i chemikaliów. Zakres tego rozporządzenia obejmuje, oprócz DPP, wymagania dotyczące ekologicznego projektowania i zakaz niszczenia niesprzedanych produktów konsumenckich.

W przypadku baterii przemysłowych o mocy powyżej 2kWh sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej nakaz dołączenia cyfrowego paszportu produktu dostępnego pod kodem QR obowiązuje już od 1 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że wszystkie baterie tego typu będą musiały mieć informacje o pochodzeniu, składnikach i śladzie węglowym w ustandaryzowanej formie, dostępne dla każdego zainteresowanego.

Konieczne jest także znaczne poprawienie wskaźników zbierania i recyklingu przenośnych baterii. Zgodnie z nowymi wymaganiami, obecny wskaźnik zbierania wynoszący 45% powinien wzrosnąć do 65% do 2025 roku, a następnie do 70% do 2030 roku, aby materiały z baterii używanych w domu nie były tracone z obiegu. Pozostałe baterie – przemysłowe, samochodowe lub baterie do pojazdów elektrycznych – muszą być zbierane w stu procentach. Wszystkie zebrane baterie muszą być poddane recyklingowi, a szczególny nacisk należy kłaść na osiągnięcie wysokich poziomów odzysku cennych materiałów, takich jak kobalt, lit, nikiel i ołów.

Zrównoważone baterie

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na baterie pojawiła się konieczność produkowania ich w sposób bardziej zrównoważony. Ustawodawcy dostrzegli konieczność monitorowania ich na każdym etapie cyklu życia. Ponadto baterie zaczynają obowiązywać wysokie standardy środowiskowe, społeczne i ekologiczne. Kluczowe wymagania obejmują produkowanie trwałych, bezpiecznych baterii, które można ponownie wykorzystywać, przerabiać lub poddawać recyklingowi na końcu cyklu życia. Cele dotyczące zbierania i recyklingu baterii przenośnych mają zostać znacznie rozszerzone do 2030 roku, dodatkowo podkreślając konieczność odpowiedzialnej utylizacji.

Nowe wymaganie dotyczące baterii

Nowe wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju nakładają obowiązek złożenia deklaracji śladu węglowego przez producentów baterii. Obejmuje to złożenie obowiązkowej deklaracji śladu węglowego do 2025 roku, określenie klasy śladu węglowego do 2026 roku i wytyczenie minimalnych progów śladu węglowego do 2028 roku. Obowiązkowa deklaracja śladu węglowego obejmie konkretne wymagania dla baterii LMT, baterii EV i baterii przemysłowych do ponownego ładowania. Postanowienia mają wejść w życie już w 2024 roku, zapewniając zgodność z wymaganiami na poziomie europejskim bez konieczności transpozycji do prawa krajowego.

Głównym elementem nowego rozporządzenia dotyczącego baterii UE jest wymóg raportowania śladu węglowego, zgodnie z artykułem 7. Obliczenia śladu węglowego baterii muszą być zgodne z metodologią Komisji Europejskiej dotyczącą śladu środowiskowego produktu oraz odpowiednimi zasadami kategorii (PEFCR), np. PEFCR dotyczącymi wielkoenergetycznych, ładowalnych baterii do zastosowań mobilnych. Ponadto, ślad węglowy baterii musi obejmować cały cykl życia produktu (LCA), zgodnie z normami ISO 14040:2006 czy ISO 14067, specyficznymi dla śladu węglowego.

Paszport baterii

Od 1 lutego 2027 roku wszystkie baterie EV i przemysłowe o pojemności powyżej 2 kWh sprzedawane na rynku UE będą wymagały unikatowego paszportu, do którego dostęp będzie można uzyskać za pomocą kodu QR. Ponieważ popyt na materiały do baterii ma wzrosnąć wraz z potencjalnym zakazem sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi do 2035 roku, UE nadal rozwija standardy dla praktyk zrównoważonych w przemyśle motoryzacyjnym.

Cyfrowy Paszport Produktu w innych branżach

Paszporty baterii to tylko początek szerszej inicjatywy dotyczącej cyfrowych paszportów produktów. Spodziewa się, że inne branże, w tym tekstylia, budownictwo, odpady elektroniczne, tworzywa sztuczne, chemikalia i motoryzacja, będą kierować się planem działań na rzecz gospodarki opartej na obiegu zamkniętym. Ustawodawstwo będzie łączyć różne kategorie produktów, promując cyfryzację i oceniając wpływ środowiskowy na przestrzeni cykli życia produktów.

Zaangażowanie UE w praktyki zrównoważonej produkcji i utylizacji baterii odzwierciedla szerszą wizję gospodarki o obiegu zamkniętym. Poprzez wdrażanie cyfrowych paszportów produktów i rygorystycznych standardów, UE dąży do kształtowania przyszłości, w której produkty są projektowane, produkowane i utylizowane z myślą o środowisku. W miarę jak przepisy się rozwijają, firmy i producenci muszą być na bieżąco informowani, aby zapewnić zgodność z nowymi wymaganiami.

ŹRÓDŁA:
https://www.pv-magazine.com/2023/12/05/eu-governing-bodies-provisionally-approve-digital-product-passport/https://www.bmuv.de/faq/was-ist-ein-digitaler-produktpasshttps://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nia/digitaler-produktpasshttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0142https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2312https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2312https://sphera.com/blog/eu-battery-regulation-carbon-footprint-calculations-in-focus/https://sphera.com/blog/eu-battery-regulation-carbon-footprint-calculations-in-focus/https://sphera.com/blog/eu-battery-regulation-carbon-footprint-calculations-in-focus/https://www.minviro.com/resources/blogs/eu-battery-regulation-carbon-footprint-requirementshttps://www.minviro.com/resources/blogs/eu-battery-regulation-carbon-footprint-requirementshttps://www.circularise.com/blogs/eu-battery-passport-regulation-requirementshttps://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=enhttps://www.circularise.com/blogs/digital-product-passports-dpp-what-how-and-why