ENG | PL
ENG | PL

IFCC Standard – dlaczego to najlepszy standard projektów agroleśnych?

W globalnej walce ze zmianami klimatu najważniejsza jest redukcja i unikanie emisji gazów cieplarnianych. Co jednak, jeśli – przynajmniej na ten moment – niektórych emisji nie da się uniknąć?

5 min czytania

Autor:

Klementyna Sęga

Kulturoznawczyni, edukatorka i promotorka zrównoważonego rozwoju. Pisze i opowiada o odpowiedzialnych wyborach

Sam rynek offsetów węglowych również nie jest do końca transparentny – zdarzają się praktyki sprzedaży kredytów węglowych z projektów, które nie wypełniają swoich celów, ich wymagany czas trwania (niezbędny do pochłonięcia zakupionych jednostek redukcji emisji dwutlenku węgla) nie jest zabezpieczony.

Nieuniknione emisje można skompensować, czy też inaczej mówiąc: zneutralizować. Ma to jednak sens tylko wtedy, gdy wybrany przez nas projekt sekwestracyjny jest objęty standardem zgodnym z aktualnym stanowiskiem nauki. Dzięki temu mamy pewność, że projekt naprawdę wspiera globalne dążenia do neutralności węglowej, odbudowywanie bioróżnorodności oraz przyczynia się do poprawy warunków życia lokalnych społeczności.

Neutralność węglowa, czyli jak wyjść „na zero”?

Neutralizacja emisji to, najprościej mówiąc, osiągnięcie równowagi pomiędzy CO2, który został wyemitowany, a tym, który został z atmosfery przechwycony. Jeśli bilans między gazami wyemitowanymi i przechwyconymi z atmosfery wynosi zero, możemy mówić o neutralności węglowej. Narzędziem służącym do wychwytywania wyemitowanego dwutlenku węgla z atmosfery jest offsetting, czyli finansowanie redukcji lub likwidacji ilości gazów cieplarnianych równej wygenerowanym przez nas emisjom. Można go realizować za pomocą wspomnianych projektów sekwestracyjnych, np. agroleśnych, które polegają na sadzeniu nowych drzew lub ochronie już istniejących. Odbudowa i dbałość o ekosystemy leśne to z pewnością działania o pozytywnym wpływie na klimat – jednak pod popularnym sformułowaniem „sadzenie lasów”, którym tak chętnie promuje się offsetting, kryje się wiele nieścisłości.

Kompensacja – dobra czy zła?

To zależy. Jeśli działań kompensacyjnych nie poprzedza rzetelna kalkulacja oraz strategia redukcji emisji, a kompensacji towarzyszy kontynuowanie przez organizację szkodliwych dla środowiska praktyk – mamy do czynienia z carbon washingiem.

Sam rynek offsetów węglowych również nie jest do końca transparentny – zdarzają się praktyki sprzedaży kredytów węglowych z projektów, które nie wypełniają swoich celów, ich wymagany czas trwania (niezbędny do pochłonięcia zakupionych jednostek redukcji emisji dwutlenku węgla) nie jest zabezpieczony. Te same kredyty węglowe bywają także sprzedawane kilkukrotnie, różnym nabywcom.

Istnieją jednak projekty, które przeprowadzane są bez nadużyć i zgodnie ze stanem wiedzy naukowej. Ich celem jest prawdziwa, realna i mierzalna, kompensacja emisji CO2. Prawidłowo przeprowadzony projekt sekwestracyjny to inwestycja w środowisko naturalne, która może wywrzeć pozytywny wpływ na klimat, bioróżnorodność oraz prawa człowieka.

Skąd jednak wiedzieć, który projekt agroleśny jest warty inwestycji?

Standardy projektów sekwestracyjnych

Globalne zainteresowanie projektami kompensacji emisji dwutlenku węgla rośnie – wraz z nim także potrzeba walidacji i weryfikacji nasadzeń. Dlatego należy inwestować w działania objęte standardem, czyli wzorcową i określoną przepisami normą realizacji takiego projektu.

Kompletny i pełnowartościowy standard projektu sekwestracyjnego powinien być transparentny finansowo, monitorowany i audytowany, a także posiadać system rejestracji i egzekwowania efektów. Spełnianie odpowiedniego standardu stanowi także zapewnienie, że teren, na którym powstanie projekt, nie przyczynił się do degradacji istniejącego ekosystemu, a nowe nasadzenia służyć będą regeneracji wyjałowionej ziemi, w efekcie odbudowując jej jakość. Ponadto standard zabezpiecza istnienie i ochronę projektu agroleśnego przez kilkadziesiąt kolejnych lat niezbędnych do realizacji założeń, tj. sekwestracji obliczonych przez ekspertów ilości CO2e. W projektach agroleśnych niezwykle ważne jest także zabezpieczenie projektu zgodne z normami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Jak widać, istnieje mnóstwo wytycznych, którym podlegać powinien prawidłowo przeprowadzony projekt sekwestracyjny. By mieć pewność, że oferowane przez nas offsety spełniają wszystkie wymogi, a także by zagwarantować realny wpływ naszych nasadzeń na pochłanianie gazów cieplarnianych, stworzyliśmy w Fundacji TerGo własny standard – International Forestry Carbon Credit standard. Standard IFCC gwarantuje, że offsety węglowe pochodzące z objętych nim projektów agroleśnych cechuje najwyższa jakość.

IFCC Standard TerGo – co nas wyróżnia?

Standard IFCC ma na celu nie tylko kompensację emisji, ale także wspieranie lokalnych społeczności tak, aby dzięki sąsiedztwu obszarów leśnych rozwijały się w sposób bardziej zrównoważony i zwiększały swoją odporność na zmiany klimatu.

Poprzez stworzenie standardu chcemy zachęcać do zalesiana nowych obszarów oraz ochrony już istniejących ekosystemów leśnych w każdym regionie świata. Standard tworzy także nowe możliwości finansowe dla działań związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatu i adaptacją do nich.

Co jeszcze wyróżnia nasz standard?

 1. IFCC wzmacnia przedsiębiorczość właścicieli gruntów i rolników
  W krajach rozwijających się ziemię częściej nabywa się w drodze dziedziczenia niż zakupu, a grunty nie mają tak dużej wartości rynkowej jak w zachodniej części globu. Czasem jest to ziemia wyjałowiona przez długotrwałe rolnictwo polegające na stosowaniu metod monokulturowych lub pestycydów. Projekty agroleśne dają możliwość regeneracji ziemi i nie generują dodatkowych kosztów dla właścicieli.Tradycyjne wykorzystanie gruntów rolniczych wymaga inwestycji, która zwraca się dopiero wtedy, gdy plony i ich sprzedaż są udane. Objęcie takiego gruntu standardem IFCC oraz uczynienie z niego projektu agroleśnego gwarantuje dodatkową formę dochodu dla rolników – nie tylko w postaci uzyskanych plonów, ale także możliwości produkcji i sprzedaży zweryfikowanych jednostek redukcji emisji – VERów (ang. Verified Emission Reduction).Szczególnie ważne jest, aby projekty realizowane były w rejonach najmocniej dotkniętych skutkami zmian klimatu. Inwestycje zagranicznego kapitału w tych krajach dadzą szansę mieszkańcom rejonu na poprawę ich warunków bytowych.
 2. IFCC wypełnia Cele Zrównoważonego Rozwoju
  Przy tworzeniu standardu IFCC przyświecała nam myśl o jak najszerszym wypełnieniu Celów Zrównoważonego Rozwoju i ustaleń Porozumienia paryskiego z 2015 roku.Przekształcanie nieużytków rolnych w projekty agroleśne tworzy nowe miejsca pracy i wzmacnia przedsiębiorczość, daje nowe możliwości zarobku oraz plony, co prowadzi także do podniesienia jakości życia lokalnych społeczności (Cele 1, 2, 3 oraz 8). Możliwość sprzedaży VERów uzyskanych w ramach takich projektów wzmacnia ponadto lokalne ośrodki mieszkalne i wprowadza innowacyjne rozwiązania do społeczeństw rozwijających się (Cele 9 oraz 11).Projekty agroleśne zgodne ze standardem IFCC są przeprowadzane w oparciu o wiedzę naukową. Współpracujemy z naukowcami – specjalistami z zakresu ochrony środowiska i emisji gazów cieplarnianych, z biologami oraz specjalistami ds. rolnictwa. Zdobytą wiedzą na temat odpowiedzialnej produkcji dzielimy się z rolnikami (Cele 9,12 i 17).Rozwój nowych, regeneratywnych metodologii rolniczych pozwala w znacznym stopniu przyczynić się do skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatu, odbudowując bioróżnorodność na wyjałowionych ziemiach, ale także wychwytując z atmosfery emisje CO2. Celem standardu jest także utrzymanie ceny kredytów węglowych na odpowiednim poziomie, co pozwoli wesprzeć rolników w dbaniu o lasy. Dzięki temu zachowanie lasów stanie się bardziej opłacalne niż ich wycinanie i sprzedaż drewna (Cele 13 i 15). To długotrwała inwestycja, zabezpieczona na kilkadziesiąt lat. Adekwatny koszt redukcji gazów cieplarnianych to realne zasilenie finansowe dla krajów rozwijające się. Co więcej, unikając zaniżania ceny, możemy lepiej motywować organizacje i firmy do redukcji zamiast offsetowania (Cel 16).
 3. IFCC jest finansowo dostępny dla wszystkich
  Nasz standard wyróżnia także bardzo niski finansowy próg wejścia. W odróżnieniu od istniejących na rynku standardów nie pobieramy opłaty rejestracyjnej ani opłat rewizyjnych. Natomiast opłata brokerska obowiązuje nie za utworzone za pośrednictwem projektu VERy, a dopiero za ich sprzedaż. Jedyne wydatki jakie ponosi właściciel projektu powiązane są ze sprzedażą offsetów oraz walidacją i weryfikacją projektu w czasie jego trwania, co sprawia, że projekt nie wymaga większych inwestycji lub posiadania kapitału na starcie. A koszty ponoszone na późniejszych etapach projektu są nawet kilkanaście razy niższe niż ceny konkurencyjnych standardów. Warunkiem prowadzenia projektu jest również bliska współpraca z właścicielami gruntów, co gwarantuje, że zyski ze sprzedaży offsetów trafiają bezpośrednio do nich zamiast zostać rozdzielone pomiędzy anonimowych brokerów.Preferencyjne warunki wejściowe i niskie opłaty w czasie trwania przedsięwzięcia pozwalają niemal każdemu, w każdej części świata, na założenie własnego projektu sekwestracyjnego.

Projekt agroleśny TerGo w Belize

Standard IFCC, choć niedawno opublikowany, przyniesie efekty, których jesteśmy pewni. Nasz trwający od 2020 roku projekt w Belize działa zgodnie z powyższymi założeniami i jest flagowym przykładem tego, jak Fundacja TerGo chce działać na całym świecie, poprawiając zarówno stan środowiska, jak i życia lokalnych społeczności.

W Belize działamy w 100% transparentnie oraz:

 • edukujemy, zapewniając dostęp do najaktualniejszej wiedzy dotyczącej upraw regeneracyjnych i wzmacniania bioróżnorodności. Tworzymy plany nasadzeń we współpracy z naukowcami, aby uczyć zrównoważonego i polikulturowego rolnictwa;
 • płacimy godziwą stawkę – farmerzy w Belize otrzymują stawkę o połowę większą niż pensja oferowana za ich pracę w ich kraju;
 • przekazujemy plony rolnikom – wszystkie plony zebrane z upraw TerGo przekazywane są rolnikom oraz lokalnej społeczności, która może je w dowolny sposób wykorzystać;
 • zapewniamy infrastrukturę i warunki do pracy – zakwaterowanie oraz wyżywienie dla farmerów;
 • dbamy o rodziny. Dzięki działalności Fundacji TerGo wspieramy najbardziej potrzebujące rodziny w Belize.

Dołącz do twórców projektów agroleśnych z TerGo! Bądź częścią ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Zainwestuj w przekształcanie nieużytków rolnych w różnorodne lasy owocowe, wspieraj powstawanie terenów przechwytujących dwutlenek węgla, a także odbudowujących bioróżnorodność – w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i dla dobra Planety.